תקנון
"סודמן הקשר לסין" מברכת אותך הגולש (להלן - "המשתמש") ומודים לך על בחירתך להיכנס לאתר "סודמן הקשר לסין" ו/או לכל דף ו/או עמוד באתר (להלן ביחד - "האתר") - בכפוף לתנאים המפורטים להלן, תוכל לגלוש בדפי האתר ולהשתמש בכל מגוון שירותי האתר השונים.

במסגרת תנאי שימוש המובאים להלן "משתמש" - לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמו ו/או מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר ו/או מתקשר עם השירותים באתר מבטא בכך את הסכמתו המלאה וכפיפותו לתנאים בהסכם זה.

כללי

השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן - "תנאי השימוש") ומהווה הסכמה מצדך לתנאים המופיעים בהסכם זה. "סודמן הקשר לסין" שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי הסכם זה, מזמן לזמן, ללא צורך בהודעה מראש ולפי שיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. על אף האמור, "סודמן הקשר לסין" תפעל במידת הסביר לעדכן אותך, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו (במידה ויחולו) בתנאי השימוש בהסכם זה.

התנאים בהסכם זה כתובים לשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לנשים ולגברים כאחד.

אינך רשאי להעתיק, להעביר, להפיץ או לאחסן את תוכנו של אתר אינטרנט זה, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא קבלת הסכמת "סודמן הקשר לסין" מראש ובכתב, כל זאת למעט לשימושך הפרטי האישי. המידע הכלול באתר אינטרנט זה נכון למועד פרסומו כמידע כללי, אולם "סודמן הקשר לסין" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המידע ואת השירותים שהיא נותנת, ובכלל זאת על ידי הוספת שירותים או הפסקתם.

הסכם זה חל על השירותים השונים הניתנים בתשלום וללא תשלום באתר.

האתר מספק מידע בנוגע לפעילות מול סין לרבות נושאים כגון יבוא מסין, תרגום ולוגיסטיקה.

בהנחה שאתה משתמש בשירותי האתר ו/או שירותים און-ליין בכל אמצעי אחר, לרבות מחשב, בקשר ישיר או עקיף לאתר, המשתמש מתחייב:

לספק מידע אמין, לשמור על הגינות תוך כיבוד משתמשים אחרים. לשמור על פרטיות הגולשים באתר להימנע מאיסוף מידע שיטתי לצרכים פרטים ו/או מסחריים לכל מטרה שהיא להימנע מטעינת תכנים למערכת שהעלאתם ו/או תוכנם בלתי-חוקיים ו/או נועדו למטרות בלתי-חוקיות ו/או פוגעים. להימנע מטעינת תכנים אשר עלולים לפגוע ברגשות הציבור,תוכן בעל אופי טורדני, מעליב,משמיץ. להימנע מטעינת כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם או הפוגע בפרטיותו להימנע מטעינת כל תוכן העלול להוות בסיס לתביעה אזרחית או קובלנה פלילית או מהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי, לרבות כל תוכן בלתי-חוקי, או תוכן המעודד,תומך, מסייע, או מנחה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית ו/או עוולה נזיקית לפי דיני מדינת ישראל. להימנע מטעינת כל תוכן הפוגע ו/או עלול לפגוע במוניטין ובשמה הטוב של "סודמן הקשר לסין". להימנע מטעינת כל תוכן העלול להטעות צרכנים.

במידה והופרו תנאי הסכם זה או שהתגלה חשש סביר לפגיעה ו/או לנסיון פגיעה בגולשי האתר ו/או , פגיעה בפעילות האתר, "סודמן הקשר לסין" רשאית להסיר תכנים ו/או חלקי תכנים מהשירותים, לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש.

שימוש במידע ושמירת הפרטיות

המשתמש נותן בזה את הסכמתו לכך ש"סודמן הקשר לסין" תוכל לבצע פיקוח על השימוש שלו בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות") ולהשתמש בכל מידע כאמור, לצורך ניתור ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים ושיפורם.
"סודמן הקשר לסין"  מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תקפיד לשמור על פרטיות המשתמש ולא תחשוף למי שאינו מורשה לכך עפ"י דין, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי המשתמש עצמו.

סודמן הקשר לסין נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

אתר זה משתמש בשירותי ניתוח אנליטי של "מאוספלו", השירות עלול להקליט לחיצות עכבר ברחבי האתר, הזזות עכבר ברחבי האתר הזנת טקסט ברחבי האתר מלבד הזנת סיסמאות, שירות מאוספלו אינו שומר מידע אישי או כל מידע שאינך מוסר מרצונך האישי בעת הכניסה לאתר זה. שירות מאוספלו אינו עוקב אחרי שימוש באתרים אחרים חוץ מאתר "סודמן הקשר לסין" ואינו עוקב אחר תיבות סיסמה שונות באתר זה או בכל אתר אחר. למידע נוסף על תקנון הפרטיות של שירות מאוספלו כנס ל- http://mouseflow.com/privacy

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, תהיה "סודמן הקשר לסין" רשאית למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי במקרים הבאים:

לצורך גביית כספים בגין השירותים (שבתשלום). למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים על-פי צו-בית משפט. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי "סודמן הקשר לסין" בקשר עם המשתמש לעבור שירותים שעשה המשתמש.

מובהר בזה כי "סודמן הקשר לסין" עלולה לשלוח מפעם לפעם עדכונים ו/או תזכורות באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש.

הגבלת אחריות


מובהר בזה, כי "סודמן הקשר לסין" לא תהיה אחראית בגין כל נזק ו/או הפסד, ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע ל-"סודמן הקשר לסין" ו/או לשירותים הניתנים בו, לביטולם, הגבלתם או להפסקתם.

למניעת ספק, מובהר בזה כי "סודמן הקשר לסין" מסירה כל אחריות במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטתה ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת והצגת ההצעות ו/או מודעות ו/או שירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא ו/או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת השימוש בשירותי האתר, אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כח עליון על צורותיו השונות.

המשתמש מצהיר ומתחייב כלפי "סודמן הקשר לסין":

כי הוא משתמש בשירותים בהתאם לתנאי הסכם זה, לפי הוראות כל דין ובכפוף להוראות ולהנחיות המופיעות באתר. להימנע מהפרעה ו/או חדירה לחומר ו/או לקבצי מחשב שלא כדין ו/או העברת וירוס מחשב למחשבים אחרים ו/או שימוש או הפרעה למחשבים אחרים - בניגוד לחוק המחשבים, התשנ"ה 1995. כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להופיע תכנים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה על המשתמש בלבד.

סמכות שיפוט והדין
מוסכם בזה כי לבתי המשפט בכל אחת מערי המחוז: תל אביב, חיפה, נצרת, באר שבע וירושלים, תהא סמכות שיפוט ייחודית בקשר עם תנאי שימוש אלה וכל הנובע מהם ו/או הכרוך בהם. על תנאי שימוש אלה יחולו דיני מדינת ישראל והוא יפורש על פיהם בלבד.

כללי

"סודמן הקשר לסין" שומרת לעצמה את הזכות (אך לא את החובה) להסיר תכנים ו/או לערוך תכנים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מראש למשתמש.